Previous
Next

การประชุม คณะกรรมการกลั่นกรอง และจัดลำดับโรงเรียนที่เสนอขอรับงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

นายชาญชัย ทองแสน ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 มอบหมายนายนิคม กีรติวรางกูร รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรอง และจัดลำดับโรงเรียนที่เสนอขอรับงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญ

[อ่านต่อ]

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมทบทวนโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมทบทวนโรงเรียนคุณภาพและโร

[อ่านต่อ]

วันที่ 13 มกราคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมทบทวนโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา เพื่อผลีกดันโรงเรียนคุณภาพในอำเภอเชียงม่วนให้เกิดเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

วันที่ 13 มกราคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมทบทวนโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเ

[อ่านต่อ]

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • E-Service
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ประกาศเจตจำนงสำนักงานฯสุจริต
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

บริการสำนักงานออนไลน์

AMSS
รับ-ส่งหนังสือราชการ
ฐานข้อมูลกลาง
ระบบฐานข้อมูลกลาง
เงินเดือนข้าราชการ
เงินเดือนข้าราชการ
เงินเดือนพนักงานราชการ
เงินเดือนพนักงานราชการ
เงินเดือนบำนาญ
เงินเดือนบำนาญ
การเลื่อนเงินเดือน
ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน
c-e-money
ตรวจสอบผู้ใช้งานระบบ
e-Money
download-buttons-colors
ศูนย์ดาวน์โหลด

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมกับผู้บริหารคณะครูโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรวมของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมกับผู้บริหารคณะครูโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรวมของศูนย์การศึกษาพิเ

[อ่านต่อ]

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านนาอ้อม ร่วมพิธีสืบชะตาป่า ณ วัดพระธาตุต้นฝางและป่าชุมชนบ้านน้ำริน ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการจัดการปัญหาไฟป่าแล

[อ่านต่อ]

วันที่ 13 มกราคม 2565 คุณสุพิชญา สงคำ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเด็กซีซีเอฟจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ ได้นำเอากระเป๋าของขวัญปีใหม่ของโครงการมามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปางถ้ำ

วันที่ 13 มกราคม 2565 คุณสุพิชญา สงคำ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเด็กซีซีเอฟจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ ได้นำเอากระเป๋าของขวัญปีใหม่ของโครงการมามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปางถ้ำ โดยมี นายสุวัฒน์ โยปัญญา ผู้อำ

[อ่านต่อ]

ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลเชิดชูเกียรติ

คลิปแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา "3 มิติ 8 จุดเน้น"

ผลงานวิชาการ

นางสาวยุวดี จอมศรี

ติดต่อเรา

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
 • บ้านจุนรัชดา หมู่ที่ 17 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
 • Website: https://www.phayao2.go.th/
 • โทรศัพท์ 0-5407-9867-9
 • โทรสาร 054-421186
 • e-Mail : [email protected]
 • e-Mail : [email protected]
 • e-Mail : [email protected]
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2