Previous
Next

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน โรงเรียนบ้านดู่ โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง โรงเรียนบ้านนาอ้อม และโรงเรียนบ้านน้ำปุก อ.ปง จ.พะเยา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน โรงเรียนบ้านดู่ โรงเรียนบ้านห้วยแม่

[อ่านต่อ]

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา “พะเยาเกมส์” ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา “พะเยาเกมส์” ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับตัวแทนจากเขตพื

[อ่านต่อ]

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนบ้านหลวง โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว โรงเรียนบ้านแฮะ และโรงเรียนบ้านแม่ทาย อ.ปง จ.พะเยา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนบ้านหลวง โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม โรง

[อ่านต่อ]

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
18 พฤษภาคม 2565

นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด ร่วมร...

อ่านต่อ
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และร่วมรดน้ำดำหัวให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2565 เพื่อระลึ...

อ่านต่อ
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ข่าวและกิจกรรม

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2 ร่วมสรงน้ำพร...

อ่านต่อ

บริการสำนักงานออนไลน์

AMSS
รับ-ส่งหนังสือราชการ
ฐานข้อมูลกลาง
ระบบฐานข้อมูลกลาง
เงินเดือนข้าราชการ
เงินเดือนข้าราชการ
เงินเดือนพนักงานราชการ
เงินเดือนพนักงานราชการ
เงินเดือนบำนาญ
เงินเดือนบำนาญ
การเลื่อนเงินเดือน
ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน
Picture6
ระบบแจ้งเหตุสถานศึกษาปลอดภัย
Picture7
ระบบฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
c-e-money
ตรวจสอบผู้ใช้งานระบบ
e-Money
schoolmis
ระบบ SchoolMIS
Picture8
ระบบรายงานข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์
COVID 19
Picture9
ระบบ NT-Access
Picture10
ระบบจัดการการสอบ O-net

วัน ศุกร์ ที่20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านสันปูเลย นำโดยนายวิญญูฤทธิ์ กาติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปูเลยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาได้ให้การต้อนรับ นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ให้เกียรติมานิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมตรวจเยี่ยมชั้นเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และได้ให้คำแนะนำเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา การนำผลการทดสอบระดับชาติ (RT , NT , O-NET) ไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ทางโรงเรียนจะได้นำไปปฏิบัติต่อไป โอกาสนี้ ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง

บ วัน ศุกร์ ที่20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านสันปูเลย นำโดยนายวิญญูฤทธิ์ กาติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปูเลยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาได้ให้การต้อนรับ นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน

[อ่านต่อ]

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านปางถ้ำ ได้รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดย นายสุรวัฒน์ เมืองมูล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ทางโรงเรียนบ้านปางถ้ำขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านปางถ้ำ ได้รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

[อ่านต่อ]

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยขอขอบคุณ คณะท่านผู้อำนวยการกลุ่มปง 2 ทุกท่าน ที่ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยที่ประสบอัคคีภัย ณ บ้านดอนไชย ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยขอขอบคุณ คณะท่านผู้อำนวยการกลุ่มปง 2 ทุกท่าน ที่ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยที่ประสบอัคคีภัย ณ บ้านดอนไชย

[อ่านต่อ]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสมัครงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานงบทดลอง

รางวัล เชิดชูเกียรติ

คลิปแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

"3 มิติ 8 จุดเน้น"​

ผลงานวิชาการ

นางสาวยุวดี จอมศรี

คู่มือการดำเนินงานด้านวิชาการ

ติดต่อเรา

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
  • บ้านจุนรัชดา หมู่ที่ 17 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
  • Website: https://www.phayao2.go.th/
  • โทรศัพท์ 0-5407-9868
  •    โทรศัพท์ 0-5407-9869
  • โทรสาร 
  • e-Mail : [email protected]
  • e-Mail : [email protected]
  • e-Mail : [email protected]
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2