วิชาคณิตศาสตร์ ครูณัฐกานต์ ขันทะ  เรื่อง รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ ชั้นป.6 และ เรื่อง อัตราส่วนที่เท่ากัน ชั้น ป.6

ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิชาคณิตศาสตร์

ครูณัฐกานต์ ขันทะ

เรื่อง อัตราส่วนที่เท่ากัน ชั้น ป.6

เรื่อง รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ ชั้นป.6