DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

3 กุมภาพันธ์ 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

3 กุมภาพันธ์ 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

3 กุมภาพันธ์ 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

28 มกราคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

27 มกราคม 2566

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายณรงค์ ไชยลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระ พร้อมด้วยคณะครู ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขจากกองทุน กสศ. ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน , อุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565) พิจารณาจากเกณฑ์รายได้ครัวเรือนและเกณฑ์สถานะครัวเรือนให้กับนักเรียน กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

  วันที่ 27 มกราคม 2566 นายณรงค์ ไชยลังกา ผู้อำนวย […]

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

27 มกราคม 2566

วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 นายมนตรี วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสา พร้อมคณะครูและบุคลากร ได้ดำเนินการจ่ายเงินทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ที่ได้รับจากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ได้รับ จำนวน 7 คน ทุนละ 2,000 บาท ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 28 คน ทุนละ 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น 35 คน รวมเป็นเงินจำนวน 56,000 บาท ซึ่งเงินดังกล่าวจ่ายให้เป็นค่าครองชีพแก่ผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือน

วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 นายมนตรี วงศ์ใหญ่ ผู้อ […]

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

25 มกราคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

21 มกราคม 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2565 นายมนตรี วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสา พร้อมคณะครูและนักเรียน รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning นำเสนอโดยครูวิญญู ขอดคำ (Model Teacher ) ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับภาคเหนือ จ.น่าน ซึ่งมี ศน.เฟย ฤดีใจ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นผู้นิเทศ

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2565 นายมนตรี วงศ์ใหญ่ ผู้อำน […]

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

19 มกราคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

19 มกราคม 2566
1 2 27
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2