DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

4 มิถุนายน 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

3 มิถุนายน 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

2 มิถุนายน 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

1 มิถุนายน 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

31 พฤษภาคม 2566

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายวัลลพ ใจรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จากสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 นำโดย ดร.นพมาศ วรภาพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 นางปิ่นนรา ชื่นวงศ์ ศึกษานิเทศก์ นางกชพร คำวงษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวพนิดา บุญยศยิ่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และท่านรองสมรัก วงศ์ชัย อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษา (จังหวัดพะเยา) ณ หอประชุมดอยผาช้าง โรงเรียนบ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

25 พฤษภาคม 2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ไชยลังกา พร้อมด้วยคณะครูเข้ารับการนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4 จาก ท่านสมรักษ์ วงศ์ชัย (อสส.จังหวัดพะเยา) และในครั้งนี้ได้ร่วมติดตามสอบถามเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติและผลการเรียนของนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่ 6 การนิเทศในครั้งนี้ท่านนิเทศอาสาได้ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจแก่คณะครู นักเรียนที่ดำเนินงานของโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยดีตลอดมา การนิเทศติดตามในครั้งนี้เป็นไปอย่างกัลยาณมิตร กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

21 พฤษภาคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

13 พฤษภาคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

10 พฤษภาคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

10 พฤษภาคม 2566
1 2 32
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2