วันที่ 22 – 23 กันยายน 2565 นายสุวัฒน์ โยปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางถ้ำ ได้นำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมการพัฒนาผู้บริหารสู่มืออาชีพ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพ ประจำปี 2565 และได้รับมอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การประกวดคัดเลือกผลงานการบริหารจัดการศึกษา ด้านการบริหารวิชาการที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning โดย ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

วันที่ 22 – 23 กันยายน 2565 นายสุวัฒน์ โยปัญญา ผู […]

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

23 กันยายน 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

22 กันยายน 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

21 กันยายน 2565

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 ผู้บริหารและคณะครูนำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 92 คน เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน OBEC Young Leaders for SDGs ณ จุดอบรมโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) เป็นวันที่ 3 โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนบ้านสันติสุขให้ความรู้และจัดกิจกรรมผู้นำนักเรียน SDGs เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอแนวคิดสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

14 -16  กันยายน 2565 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเช […]

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

18 กันยายน 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

15 กันยายน 2565

วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 นายอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ ไชยเนตร และนายภาณุพงษ์ ต๊ะอ้าย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินกรอบแนวคิดและกรอบแนวทาง ในการนิเทศภายในสถานศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการนิเทศภายในและการบริหารจัดการโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการ นิเทศติดตามและประเมิน ได้แก่ 1.นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา 2.นางสุทธิรดา เจริญพิทยา 3.นางนงคราญ ไชยวงศ์ 4.นางสกาวรัตน์ ไกรมาก 5.นายสุรวัฒน์ เมืองมูล

วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 นายอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์ ผู้อ […]

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

15 กันยายน 2565

วันที่ 13 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านนาอ้อม จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Classroom ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ครั้งที่ 3 กลุ่ม 4 สาระ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนการสอนอนุบาล ในการนี้โรงเรียนบ้านนาอ้อม ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ทั้ง 5 ท่าน ผอ.ทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) ผอ.อนุชา เชื้อเมืองพาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง ผอ.พนมฉัตร มณีมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาตั้ง ผอ.สุชชัญญ์ญา นงนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบขาม และผอ.สุรชัย วรภูรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวผ่านลุล่วงเป็นไปด้วยดี 📣📣

วันที่ 13 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านนาอ้อม จัดกิจกรรมเปิ […]

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

13 กันยายน 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

1 กันยายน 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

31 สิงหาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

31 สิงหาคม 2565
1 2 20
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2