ครูสุภารัตน์ อินถา โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) กลุ่มสาระสังคมศึกษา