ครูเกศกนก การุณประชา ACTIVE LEARNING การศึกษาพิเศษเรียนรวม เรื่องมาตราตัวสะกด แม่กบน่ารู้

ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษาพิเศษเรียนรวม เรื่องมาตราตัวสะกด แม่กบน่ารู้

ครูเกศกนก การุณประชา