บริการสำนักงานออนไลน์

รับ-ส่งหนังสือราชการ
ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
ระบบฐานข้อมูลกลาง
เงินเดือนข้าราชการ
เงินเดือนพนักงานราชการ
เงินเดือนบำนาญ
ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน
ตรวจสอบผู้ใช้งานระบบ
e-Money
ระบบฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระบบ SchoolMIS
ระบบแจ้งเหตุสถานศึกษาปลอดภัย
ระบบรายงานข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์
COVID 19
ระบบ NT-Access
ระบบจัดการการสอบ O-net
ระบบคัดกรอง นักเรียนยากจน
ระบบพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - ออนไลน์
ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น TMS