DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

26 มกราคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

25 มกราคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

25 มกราคม 2566

วันที่ 24 มกราคม 2566 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านที่1 และด้านที่ 2 เพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านที่1 และด้านที่ 2 เพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 นายอภิชาติ ดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

วันที่ 24 มกราคม 2566 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด […]

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

24 มกราคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

24 มกราคม 2566

นายสำเนียง  อัตไพบูย์ ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 มอบหมายให้น่ยนิคม  กีรติวรางกูร รองผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพและพิจารณากลั่นกรองของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ โดยเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และสำนักงานมัธยมศึกษาพะเยา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ การประชุมทางไกล (Teleconforence)

นายสำเนียง  อัตไพบูย์ ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 มอบหมายให้น่ยน […]

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

13 มกราคม 2566

ict-pyo2 dl-ict

23 ธันวาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

13 ธันวาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

2 ธันวาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

30 พฤศจิกายน 2565
1 2 5
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2