แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 65_1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 65_2