นายสำเนียง อัตไพบูลย์ผอ.สพป.พะเยา เขต 2
โทรศัพท์ : 054-079868
อีเมล์ : [email protected]

นายนิคม  กีรติวรางกูร
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2
โทรศัพท์ : 054-079867
อีเมล์ : [email protected]

นางนพมาศ วรผาบ
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2
โทรศัพท์ : 054-079867
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวอ้อนจันทร์ คำเพราะ
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2
โทรศัพท์ : 054-079867
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวจิตติมา  คำลือ
ผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
นางเกตุสุดา  โพธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางกรณิการ์ คำแจ้
ผู้อำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
นางกชพร  คำวงษา
ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายอุเทน  มะโนชัย
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการและสินทรัพย์
นายสุจินต์  สุคันธนปัญญา
ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
นางชนัดดา  สมฤทธิ์
ผู้อำนวยการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
นายบุญสิน  สุปันตา
ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
นางสาวพิสุทธา  พัฒนทัศน์สกุล
ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาครูฯ
นางขวัญดาว  ไชยมงคล
ผู้อำนวยการ
กลุ่มกฏหมายและคดี