นายชาญชัย  ทองแสน ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 โทรศัพท์ : 054-079867 อีเมล์ : [email protected]

นายนิคม  กีรติวรางกุร
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2
โทรศัพท์ : 054-079867
อีเมล์ : [email protected]

นายมรกต  อนุเคราะห์
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2
โทรศัพท์ : 054-079867
อีเมล์ : [email protected]

นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2
โทรศัพท์ : 054-079867
อีเมล์ : [email protected]

นางเกตุสุดา  โพธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายอุเทน  มะโนชัย
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการและสินทรัพย์
นายสุจินต์  สุคันธนปัญญา
ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
นางกชพร  คำวงษา
ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวจิตติมา  คำลือ
ผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
นางนีรชา  สมฤทธิ์
ผู้อำนวยการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
นายบุญสิน  สุปันตา
ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
นายสุพจน์  ชัยชนะ
ผู้อำนวยการ
กลุ่มกฎหมายและคดี
นางพิสุทธา  ชัยชนะ
ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาครูฯ
นางอรทัย  ชินหาร
ผู้อำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2