DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

20 พฤษภาคม 2565

วัน ศุกร์ ที่20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านสันปูเลย นำโดยนายวิญญูฤทธิ์ กาติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปูเลยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาได้ให้การต้อนรับ นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ให้เกียรติมานิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมตรวจเยี่ยมชั้นเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และได้ให้คำแนะนำเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา การนำผลการทดสอบระดับชาติ (RT , NT , O-NET) ไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ทางโรงเรียนจะได้นำไปปฏิบัติต่อไป โอกาสนี้ ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง

บ วัน ศุกร์ ที่20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านสันปูเลย นำโ […]

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

20 พฤษภาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

19 พฤษภาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

19 พฤษภาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

18 พฤษภาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

18 พฤษภาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

18 พฤษภาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

18 พฤษภาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

18 พฤษภาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

17 พฤษภาคม 2565
1 2 32
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2