คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน กลุ่ม/หน่วย

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วย/บุคลากร