ครูประภาศรี จันปวงเสน โรงเรียนบ้านน้ำมิน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี