กลุ่มอำเภอปง

Beauty Skincare Twitter Header (5)

ผู้บริหาร

นายอนุชา เชื้อเมืองพาน

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ปง

อีเมล

py2pong409gmail.com

ผู้บริหาร

นายเอกพันธ์ หนันไชย

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

อำเภอ

ปง

อีเมล

[email protected]

 

ผู้บริหาร

นายฑัชธรรม สิงห์แก้ว

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

อำเภอ

ปง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายวิชิต กลิ่นหอม

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

อำเภอ

ปง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายชาญชัย สมศรี

ประเภทสถานศึกษา

ประถมศึกษา

อำเภอ

ปง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นางรุ่งนภา อภิวงค์ (รกน)

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ปง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีประกาศิต วิชา

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ปง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายอณิรุจน์ สมจิต

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

อำเภอ

ปง

อีเมล

[email protected]

https://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1056320203&page=history

ผู้บริหาร

นางบงกช ปัญญาไว

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ปง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายยุทธนา คงแหลม

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

อำเภอ

ปง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายศวิต ฟักงาม

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ปง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายสมพงษ์ สืบเครือพรม

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ปง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นางสาวอำไพร สมสมัย

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ปง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายนิคม อินต๊ะวงค์

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ปง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายกมล ผาคำ

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ปง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นางสาวสุภารัตน์ หมั่นการ (รกน)

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ปง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายสุรเชษฐ์ ฟองอินทร์

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ปง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายพนมฉัตร มณีมัย

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ปง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นางอารีย์ อินทร์ลือ (รกน.)

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ปง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายสุรพงษ์ วิกะหะ (รกน.)

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ปง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายณัฐกฤช ชัยชนะ

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ปง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายบุญช่วย สะระป้อม

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ปง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นางสุชัญญ์ญา นงนุช

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ปง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายวาที สมศรี

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

อำเภอ

ปง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายสุทัศน์ ทอดเสียง

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ปง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นางเบญญาภา อินต๊ะวงค์ (รกน)

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ปง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายพศวีร์ ศรีวิชัย

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ปง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายสมพล สุขศรี

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ปง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายอดุลย์ สิงห์คำ

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

อำเภอ

ปง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายอดุลย์ สิงห์คำ

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ปง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายสุรชัย วรภูรีกุล

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ปง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายภูบดินทร์ พวงจำ

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ปง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นางสาวธัญพิชชา บุญนะ

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

อำเภอ

ปง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ปง

อีเมล

[email protected]

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2