กลุ่มอำเชียงม่วน

Beauty Skincare Twitter Header (4)

ผู้บริหาร

นายณรงค์ ไชยลังกา

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

เชียงม่วน

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายจำเริญ เรือนสอน

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

อำเภอ

เชียงม่วน

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายบรรจง คิดดี

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

อำเภอ

เชียงม่วน

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายนิรันดร์ พูนผลแสนชัย (รกน.)

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

เชียงม่วน

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นางกัญญารัตน์ พวงมะลิ

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

อำเภอ

เชียงม่วน

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นางประทินนา มาเรียน (รกน)

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

เชียงม่วน

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายสุชาติ ศิลลัย

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

อำเภอ

เชียงม่วน

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นางสาวอวยพร สามารถ

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

เชียงม่วน

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายวรันย์ ปัญญา

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

เชียงม่วน

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายกฤษฎิ์ กาบทุม

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

อำเภอ

เชียงม่วน

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญ

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

เชียงม่วน

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นางสาวนงคราญ บรรจง (รกน)

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

เชียงม่วน

อีเมล

[email protected]

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2