DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

7 ธันวาคม 2023

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

13 พฤศจิกายน 2023

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

2 พฤศจิกายน 2023

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

26 ตุลาคม 2023

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

20 ตุลาคม 2023

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

7 สิงหาคม 2023

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

27 มิถุนายน 2023

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

24 มิถุนายน 2023

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

19 มิถุนายน 2023

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมาย นางนพมาศ วรพาบ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้ากลุ่มนโยบายและแผน ได้ลงพื้น ที่ตรวจนับจำนวนนักเรียนประจำพักนอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านน้ำปุก
อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องตามจำนวนนักเรียนทีมีตัวตนอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566 และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าวเสนอพิจารณาของบประมาณค่าอาหารนักเรียนพักนอน ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

  ผู้เข้าชม: 82

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

13 มิถุนายน 2023
1 2 6