DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

5 กันยายน 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

2 กันยายน 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

29 มิถุนายน 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

21 มิถุนายน 2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO conference ครั้งที่ 5 เขตตรวจราชการที่ 4 และเขตตรวจราชการที่ 16 (ความปลอดภัย โครงการพาน้องกลับมาเรียน และโครงการโรงเรียนคุณภาพ) ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำน […]

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

15 มิถุนายน 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

9 มิถุนายน 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

1 มิถุนายน 2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางไกล การประชุมเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจ ในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลการขับเลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ใ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำ […]

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

26 พฤษภาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

22 เมษายน 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

19 เมษายน 2565
1 2 3
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2