โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่

ผู้บริหาร

นายสุริยันต์ อินทเจริญศานต์

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

เชียงคำ

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนปัวพิทยา

ผู้บริหาร

นายเสมอพงษ์ อินปั๋น

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

เชียงคำ

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านร่องค้อม

ผู้บริหาร

นางสาวเฉลิมศรี หิมพานต์

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

เชียงคำ

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม

ผู้บริหาร

นายสิรวิชญ์ อ่อนคำ

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

เชียงคำ

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านฝายกวาง

ผู้บริหาร

นายฉลาด เสนาธรรม

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

เชียงคำ

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ

ผู้บริหาร

นายสัญญา โยธาวุธ

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

อำเภอ

เชียงคำ

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านแวน

ผู้บริหาร

นางอารี จิตสง่า (รกน.)

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

เชียงคำ

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านสันปูเลย

ผู้บริหาร

นายวิญญูฤทธิ์ กาติ๊บ

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

เชียงคำ

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านปางมดแดง

ผู้บริหาร

นายมณเฑียร ประเสริฐสังข์

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

อำเภอ

เชียงคำ

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน

ผู้บริหาร

นางสาวอัมพร วงศ์ใหญ่

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

เชียงคำ

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล)

ผู้บริหาร

นายสมัย มีสติ

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

เชียงคำ

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านผาฮาว

ผู้บริหาร

นายธนวัฒน์ ปริญญา

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

เชียงคำ

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง

ผู้บริหาร

นายมานัด สร้อยสวิง

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

เชียงคำ

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)

ผู้บริหาร

นายสมพิศ กาติ๊บ

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

อำเภอ

เชียงคำ

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)

ผู้บริหาร

นายสัญญา จิโนสวัสดิ์

ประเภทสถานศึกษา

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น

อำเภอ

เชียงคำ

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านโจ้โก้

ผู้บริหาร

นางธีรพรรณ แจ้ใส (รกน)

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

เชียงคำ

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น

ผู้บริหาร

นางนนทวรรณ รวมสุข

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

เชียงคำ

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านปางถ้ำ

ผู้บริหาร

นายสุวัฒน์ โยปัญญา

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

เชียงคำ

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์)

ผู้บริหาร

นายปรีชา โสภาเคน

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

อำเภอ

เชียงคำ

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด

ผู้บริหาร

นายหาญ​ นันกาวงศ์

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

เชียงคำ

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง

ผู้บริหาร

นายไกรวุฒิ วงศ์ขจร

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

เชียงคำ

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านน้ำมิน

ผู้บริหาร

นายณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

เชียงคำ

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านแฮะ

ผู้บริหาร

นายสมบัติ ราษี

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

เชียงคำ

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านปี้

ผู้บริหาร

นางดวงกมล ใจดี

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

อำเภอ

เชียงคำ

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน

ผู้บริหาร

นายนพดล ธุระ

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

เชียงคำ

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)

ผู้บริหาร

นายอำพล ราวกลาง

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

เชียงคำ

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

ผู้บริหาร

นายอิสรีย์ ทองภูมิพันธ์

ประเภทสถานศึกษา

ประถมศึกษา

อำเภอ

เชียงคำ

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านแวนโค้ง

ผู้บริหาร

นายวินัย พงษ์ช้าง

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

อำเภอ

เชียงคำ

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม

ผู้บริหาร

นายมนัด คำถิน

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

เชียงคำ

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน

ผู้บริหาร

นางวันเพ็ญ บุญยืน (รกน)

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

เชียงคำ

อีเมล

โรงเรียนบ้านจำบอน

ผู้บริหาร

นางอรทัย มังคลาด (รกน)

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

เชียงคำ

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านผาลาด

ผู้บริหาร

นายสัญญา โยธาวุธ

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

อำเภอ

เชียงคำ

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนชัยชุมภู

ผู้บริหาร

นายณัฐ คำมูล

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

เชียงคำ

อีเมล

[email protected]