พี่สุจิน
นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ
พี่เจ
นางสกาวรัตน์ ไกรมาก
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นายสุรวัฒน์ เมืองมูล
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ศน ปิ่น
นางปิ่นนรา ชื่นวงศ์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นางสาวเฟย ฤดีใจ
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นางนงคราญ ไชยวงศ์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นางช่อเพชร วงศ์ชัย
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นางสาวนิศากร สมฤทธิ์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นายสุรพงษ์ ปัญญาอุดมกุล
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นางปฤษณา ดำรงค์ชีพ
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นางสุทธิรดา เจริญพิทยา
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นางสาวชนัญชิดา วงศ์ใหญ่
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นางสาว ภัควลัญชญ์ ศิริมาตย์
ตำแหน่งลูกจ้างธุรการ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

      (คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อเข้าไปดูไฟล์คู่มือฉบับเต็ม)