พี่สุจิน
นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ
พี่เจ
นางสกาวรัตน์ ไกรมาก
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
พี่ป่อ
นายสุรวัฒน์ เมืองมูล
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ศน ปิ่น
นางปิ่นนรา บัวอิ่น
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
พี่เฟย
นางสาวเฟย ฤดีใจ
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
พี่ปุ๊-1
นางนงคราญ ไชยวงศ์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
พี่ช่อ
นางช่อเพชร วงศ์ชัย
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
พี่แวน
นางนิศากร สมฤทธิ์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
พี่สอ
นายสุรพงษ์ ปัญญาอุดมกุล
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
เมย์
นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
พี่แบ๋ม
นางปฤษณา ดำรงค์ชีพ
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ป้าหลาน

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
พี่เอ๋
นางสุทธิรดา เจริญพิทยา
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ศน.ธีรวรรณ

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ศน.ใหม่1

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ศน.เอี่ยม

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
กวาง

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
Untitled-1
นายณัฐวุฒิ อุดหล้า
อัตราจ้าง

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือ/มาตราฐานการให้บริการคู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน

      (คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อเข้าไปดูไฟล์คู่มือฉบับเต็ม)

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2