กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา

พี่สุจิน
นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ
พี่เจ
นางสกาวรัตน์ ไกรมาก
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นายสุรวัฒน์ เมืองมูล
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ศน ปิ่น
นางปิ่นนรา ชื่นวงศ์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นางสาวเฟย ฤดีใจ
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นางนงคราญ ไชยวงศ์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นางช่อเพชร วงศ์ชัย
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นางสาวนิศากร สมฤทธิ์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นายสุรพงษ์ ปัญญาอุดมกุล
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นางปฤษณา ดำรงค์ชีพ
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นางสาวสุพิน ไชยจำเริญ
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นางสุทธิรดา เจริญพิทยา
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นางสาวชนัญชิดา วงศ์ใหญ่
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
กรอบรูป-กวาง
นางสาวศิริลักษณ์ มีทางดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือ/มาตราฐานการให้บริการ

คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน

      (คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อเข้าไปดูไฟล์คู่มือฉบับเต็ม)

นิเทศฯ

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายมรกต อนุเคราะห์ รองผอ.สพป.พะเยา เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจตัวแทนของ สพป.พะเยา เขต 2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ – บริษัทสร้างการดี โรงเรียนราชานุเคราะห์ – หลักสูตรต้านทุจริต โรงเรียนบ้านนาอ้อม – Best Practice ผู้บริหารสถานศึกษา นายณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำมิน – Best Practice ครู นางอรทัย มังคล…

20 กันยายน 2565

วันที่ 19 กันยายน 25...

Read More
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2