กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา

พี่สุจิน
นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ
พี่เจ
นางสกาวรัตน์ ไกรมาก
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นายสุรวัฒน์ เมืองมูล
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ศน ปิ่น
นางปิ่นนรา ชื่นวงศ์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นางสาวเฟย ฤดีใจ
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นางนงคราญ ไชยวงศ์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นางช่อเพชร วงศ์ชัย
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นางสาวนิศากร สมฤทธิ์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นายสุรพงษ์ ปัญญาอุดมกุล
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นางปฤษณา ดำรงค์ชีพ
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นางสุทธิรดา เจริญพิทยา
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
นางสาวชนัญชิดา วงศ์ใหญ่
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
กรอบรูป-กวาง
นางสาวศิริลักษณ์ มีทางดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือ/มาตราฐานการให้บริการ

คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน

      (คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อเข้าไปดูไฟล์คู่มือฉบับเต็ม)

นิเทศฯ

วันที่ 25-27 มกราคม 2566 สภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสถาบันรามจิตติ สถาบันรามจิตติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาระบบ อาสาสมัครการศึกษาหมู่บ้าน (อศม.)เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้สามารถอ่านออก และเขียนได้ เพื่อทดแทนการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Loss) โดยมี ดร.สกาวรัตน์ ไกรมาก ศึกษานิเทศก์ นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมนิเทศติดตามและขับเคลื่อนการทำงานผ่านครู อศม. ได้แก่ ครูทองคำ ทากัน และครูอำพรรณ รัตนแพทย์ ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนราชานุเค…

วันที่ 25-27 มกราคม ...

Read More
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2