ประกาศสำนักงานเ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒