คำชี้แจง ให้ท่านกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนด ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ 

หมายเหตุ
1. การร้องเรียนเมื่อกรอกข้อมูลแล้วจะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
2. บุคลากรภายนอกสามารถแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียน / ผู้แจ้งเบาะแส และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป
3. รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องเรียนควรรู้ เพื่อใช้ในการร้องเรียนโดยระบุในเอกสารประกอบการร้องเรียน เช่น ชื่อ – สกุลของผู้ถูกร้องช่วงเวลาการกระทำความผิด พฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ