DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

19 กันยายน 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สพป.เยา เขต 2 ปีงบประมาณ 2565 (รุ่นที่ 2) โดยได้รับความรู้จาก คณะวิทยากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อันได้แก่ ผศ.พยาม การดี อาจารย์เกียรศักดิ์ อองกุลนะ ดร.นภาพร เอี่ยมละออ ศน.สุทธิรดา เจริญพิทยา ศึกษานิเทศก์ และนางสาววลิษา แสงอุ้ม นักจิตวิทยาโรงเรียนณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนัก […]

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

8 กันยายน 2565

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนประพฤติดี แต่ยากจน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย นางสาวธวัลวรัตน์ ชาครธนาเกียรติ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี และนายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยาเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอจุน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนัก […]

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

7 กันยายน 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

5 กันยายน 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

1 กันยายน 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

4 กรกฎาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

29 มิถุนายน 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

28 มิถุนายน 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

25 มิถุนายน 2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านปางถ้ำ ได้รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย อันได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม รวมทั้งหลักธรรมาภิบาล การมีจิตอาสาและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ อันส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคีเครือข่าย

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านปางถ้ำ ได้รับการประ […]

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

23 มิถุนายน 2565
1 2 3
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2