DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

31 มกราคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

18 มกราคม 2566

ict-pyo2 dl-ict

5 มกราคม 2566

ict-pyo2 dl-ict

28 ธันวาคม 2565

ict-pyo2 dl-ict

23 ธันวาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

9 ธันวาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

9 ธันวาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

7 ธันวาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

19 กันยายน 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สพป.เยา เขต 2 ปีงบประมาณ 2565 (รุ่นที่ 2) โดยได้รับความรู้จาก คณะวิทยากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อันได้แก่ ผศ.พยาม การดี อาจารย์เกียรศักดิ์ อองกุลนะ ดร.นภาพร เอี่ยมละออ ศน.สุทธิรดา เจริญพิทยา ศึกษานิเทศก์ และนางสาววลิษา แสงอุ้ม นักจิตวิทยาโรงเรียนณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนัก […]

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

8 กันยายน 2565
1 2 4
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2