ประกาศ อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์