DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

30 พฤษภาคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

26 พฤษภาคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

11 พฤษภาคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

11 พฤษภาคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

10 พฤษภาคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

9 พฤษภาคม 2566

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายสมเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายให้นางนพมาศ วรผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เปิดโครงการอบรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้ Active Learning ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับครูที่สอนระดับชั้นปฐมวัย จำนวน 105 คน โดยมี นางปฤษณา ดำรงค์ชีพ ศึกษานิเทศก์ และครูแกนนำปฐมวัย เป็นวิทยากรการอบรม ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2 ผลจากการอบรมพัฒนาในครั้งนี้ ครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดประสบการณ์ได้

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

9 พฤษภาคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

25 เมษายน 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

24 มีนาคม 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” วันที่ 23-24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” วันที่ 23-24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

23 มีนาคม 2566
1 2 8
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2