วันที่ 19 กันยายน 2565 นายมรกต อนุเคราะห์ รองผอ.สพป.พะเยา เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจตัวแทนของ สพป.พะเยา เขต 2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ – บริษัทสร้างการดี โรงเรียนราชานุเคราะห์ – หลักสูตรต้านทุจริต โรงเรียนบ้านนาอ้อม – Best Practice ผู้บริหารสถานศึกษา นายณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำมิน – Best Practice ครู นางอรทัย มังคลาด ครูโรงเรียนบ้านจำบอน

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายมรกต อนุเคราะห์ รองผอ.สพป.พะเ […]

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

20 กันยายน 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

11 กันยายน 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

7 กันยายน 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

30 สิงหาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

26 สิงหาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

17 สิงหาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

16 สิงหาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

15 สิงหาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

10 สิงหาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

1 สิงหาคม 2565
1 2 4
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2