🦚กลุ่มอำเภอจุน 1
🦚กลุ่มอำเภอจุน 2
🛕กลุ่มอำเภอเชียงคำ 1
🛕กลุ่มอำเภอเชียงคำ 2
🦖กลุ่มอำเภอเชียงม่วน
⛰กลุ่มอำเภอปง 1
⛰กลุ่มอำเภอปง 2
💧กลุ่มอำเภอภูซาง
🦚กลุ่มอำเภอจุน 1

เว็บไซต์โรงเรียนคุณภาพ

🏫โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)

🏫โรงเรียนบ้านยางขาม

🏫โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง

🏫โรงเรียนบ้านดอนมูล

🦚กลุ่มอำเภอจุน 2

เว็บไซต์โรงเรียนคุณภาพ

🏫โรงเรียนบ้านเวียงลอ

🏫โรงเรียนบ้านร่องแมด

🏫โรงเรียนบ้านสักทุ่ง

🛕กลุ่มอำเภอเชียงคำ 1

เว็บไซต์โรงเรียนคุณภาพ

🏫โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำราคโรวาท)

🏫โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน

🏫โรงเรียนปัวพิทยา

🏫โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน)

🏫โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน

🛕กลุ่มอำเภอเชียงคำ 2

เว็บไซต์โรงเรียนคุณภาพ

🏫โรงเรียนบ้านน้ำมิน

🏫โรงเรียนบ้านแวนโค้ง

🏫โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ

🏫โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง

🏫โรงเรียนบ้านจำบอน

🦖กลุ่มอำเภอเชียงม่วน

เว็บไซต์โรงเรียนคุณภาพ

🏫โรงเรียนชุุมชนบ้านหลวง

🏫โรงเรียนอนุุบาลเชียงม่วน

🏫โรงเรียนบ้านสระ

⛰กลุ่มอำเภอปง 1

เว็บไซต์โรงเรียนคุณภาพ

🏫โรงเรียนชุมชนบ้านบอน

🏫โรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง)

🏫โรงเรียนบ้านควรดง

🏫โรงเรียนบ้านนาอ้อม

⛰กลุ่มอำเภอปง 2

เว็บไซต์โรงเรียนคุณภาพ

🏫โรงเรียนบ้านดอนแก้ว

🏫โรงเรียนราชานุเคราะห์

🏫โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย

💧กลุ่มอำเภอภูซาง

เว็บไซต์โรงเรียนคุณภาพ

🏫โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง

🏫โรงเรียนอนุบาลภูซาง

🏫โรงเรียนบ้านสถาน

🏫โรงเรียนป่าสัก

🏫โรงเรียนทุ่งกล้วย