DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

12 สิงหาคม 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนิดการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านดู่ โรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) อ.ปง และโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) อ.เชียงคำ จ.พะเยา

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนั […]

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

11 สิงหาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

10 สิงหาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

10 สิงหาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

9 สิงหาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

5 สิงหาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

4 สิงหาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

1 สิงหาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

29 กรกฎาคม 2565

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ พลังของแผ่นดิน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เพื่อให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตาม รอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด […]

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

26 กรกฎาคม 2565
1 2 21
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2