DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

7 กุมภาพันธ์ 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

5 กุมภาพันธ์ 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

4 กุมภาพันธ์ 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

4 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการคัดกรองคำศัพท์พื้นฐานระดับช่วงชั้นที่ 1 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3) ครั้งที่ 1 โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมภูลังกา สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวย […]

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

1 กุมภาพันธ์ 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

1 กุมภาพันธ์ 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

31 มกราคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

31 มกราคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

30 มกราคม 2566

วันที่ 25-27 มกราคม 2566 สภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสถาบันรามจิตติ สถาบันรามจิตติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาระบบ อาสาสมัครการศึกษาหมู่บ้าน (อศม.)เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้สามารถอ่านออก และเขียนได้ เพื่อทดแทนการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Loss) โดยมี ดร.สกาวรัตน์ ไกรมาก ศึกษานิเทศก์ นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมนิเทศติดตามและขับเคลื่อนการทำงานผ่านครู อศม. ได้แก่ ครูทองคำ ทากัน และครูอำพรรณ รัตนแพทย์ ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนราชานุเคราะห์ อ.ปง และวันที่ 26 -27 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง อ.จุน

วันที่ 25-27 มกราคม 2566 สภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธิรางว […]

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

30 มกราคม 2566
1 2 36
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2