การนิเทศโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)3+ เพื่อสร้าง รอยเชื่อมต่อการศึกษาระดับปฐมวัยกับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2