นางกรณิการ์ คำแจ้
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางอรทัย ชินหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางกัญญาภัทร ไชยมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาวมารยาท ภู่ภัทรพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

กลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
(ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนปฏิบัติราชการ

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 (คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อเข้าไปดูไฟล์คู่มือฉบับเต็ม)

ข่าวประชาสัมพันธ์