เค้ก
นางอรทัย ชินหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
ติ๊ก
นางสาวทิพยรัตน์ ใจแจ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โบว์
นางสาวมารยาท ภู่ภัทรพงศ์
งานนโยบายและผน
พี่ขวัญ
นางขวัญเรือน ยะกะจาย
งานติดตามและประเมินผล
พง
นายพสิษฐ์ ธนัชพรนิวัตน์
อัตราจ้าง

กลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
(ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนพัฒปรับปรุง2

แผนปฏิบัติราชการ

ปกแผน

คู่มือ/มาตราฐานการให้บริการ

คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน

 (คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อเข้าไปดูไฟล์คู่มือฉบับเต็ม)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2