บทคัดย่อการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน