วิสัยทัศน์

“บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใช้นวัตกรรมสู่ความเป็นมืออาชีพ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21”

พันธกิจ

1.พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน

2.พัฒนาและส่งเสริมให้เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนมีมาตรฐานและความปลอดภัย

3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) มุ่งสู่ Thailand 4.0

4.พัฒนาและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

5.พัฒนาครูและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

6.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะ/สมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

7.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพให้ดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8.เพิ่มโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

ค่านิยม

ค่านิยมองค์กร  “PUSH”

  • P – Participation         การมีส่วนร่วม
  • U – Unity                       ความเป็นหนึ่งเดียว
  • S – Service mind       การมีจิตบริการ
  • H – Honesty               ความซื่อสัตย์