วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา”

พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
  3. ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค เท่าเทียมและทั่วถึง
  4. ส่งเสริมสนับสนุน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน น้อมนำศาสตร์พระราชา มาใช้ในการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน
  5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ค่านิยม

ค่านิยมองค์กร  “PUSH”

  • P – Participation         การมีส่วนร่วม
  • U – Unity                       ความเป็นหนึ่งเดียว
  • S – Service mind       การมีจิตบริการ
  • H – Honesty               ความซื่อสัตย์

PUSH = การผลักดัน/ขับเคลื่อน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กรร่วมกัน และเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและให้ทุกฝ่ายยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันในทุกระดับตั้งแต่ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับโรงเรียน จึงได้กำหนดกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ชื่อว่า PUSH 38 MODEL เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังแผนภาพ

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2