Blue Orange 3D Class Project Education Website
Line Official สพป.พะเยา เขต 2
Facebook สพป.พะเยา เขต 2
Mail สพป.พะเยา เขต 2
[email protected]
เบอร์โทร สพป.พะเยา เขต 2
(เบอร์ที่1) 0-5407-9868
(เบอร์ที่2) 0-5407-9869
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
YouTube สพป.พะเยา เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565