กลุ่มบริหารงานบุคคล

พี่เกตุ
นางเกตุสุดา โพธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวกฤตยาภรณ์ กาติ๊บ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสมัย สุปันตา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปี่ขวัญ1
นางสาวศิริขวัญ ใจคำ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
บอม
นายศุภฤกษ์ สรณคมน์
นักทรัพยากรบุคคล
กรอบรูป
นางสาววริศรา ทุ่งเย็น
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏฺิบัติงาน
พี่จิต
นางอมรัตน์ แสงศรีจันทร์
พนักงานธุรการ
กรอบรูป
นายพีรณัฐ ไชยจำเริญ
กรอบรูป
นางสาวทัศนา โพธิ์แก้ว
ลูกจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มและบุคคล

 (คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อเข้าไปดูไฟล์คู่มือฉบับเต็ม)