ประกาศ ประกวดราคาครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน ขนาดเล็ก จำนวน 29 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)