ระดับปฐมวัย ครูอัมพร ทะรินทร์พิพัฒน์ เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม The Engineering Design Process

ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning

ระดับปฐมวัย อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

The Engineering Design Process

ครูอัมพร ทะรินทร์พิพัฒน์