นางสาวจิตติมา คำลือ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นายดิษพงษ์ แท่นแก้ว
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวอรษา รัตนแพทย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวมธุรส ธิวัย
ลูกจ้าง
นางพิมพิลัย หลวงหล้า
ลูกจ้าง
นายบรรจง ขันทะ
พนักงานขับรถ
นายเผด็จ จิโรจนพานิช
พนักงานขับรถ
นางสุนีย์ ฉลาดธัญกิจ
แม่บ้าน
นางสุบัน งามนอก
แม่บ้าน

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 (คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อเข้าไปดูไฟล์คู่มือฉบับเต็ม)