กลุ่มอำนวยการ

นางสาวจิตติมา คำลือ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสาวอัมพวรรณ์ เผ่าต๊ะใจ
นักจัดการงานทั่วปฏิบัติการ
นายดิษพงษ์ แท่นแก้ว
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางพิมพิลัย หลวงหล้า
ลูกจ้าง
นางสาวมธุรส ธิวัย
ลูกจ้าง
นายบรรจง ขันทะ
พนักงานขับรถ
นายเผด็จ จิโรจนพานิช
พนักงานขับรถ
นายสมชาย พุทธวงค์
พนักงานขับรถ
นางสุนีย์ ฉลาดธัญกิจ
แม่บ้าน
นางสุบัน งามนอก
แม่บ้าน

คู่มือ/มาตราฐานการให้บริการ

คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน

 (คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อเข้าไปดูไฟล์คู่มือฉบับเต็ม)

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2