แนวทางการน้อมนําพระบรมราโชบาย ในหลวงรัชกาลที่ 10ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ