กลุ่มอำภูซาง

Beauty Skincare Twitter Header (3)

ผู้บริหาร

นางผกานิต บัวย้อย

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ภูซาง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายศรศักดิ์ บัวผัด

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ภูซาง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายวิสิทธิ์ เมืองมูล

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ภูซาง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายอินทอง เชียงทา

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ภูซาง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

สิบตำรวจโทวิจารย์ หมดสังข์

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ภูซาง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายมนตรี วงศ์ใหญ่

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ภูซาง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายสุภัทร์ เขียนโพธิ์

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

อำเภอ

ภูซาง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายไพฑูรย์ มาวงค์

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ภูซาง

อีเมล

[email protected]

 

ผู้บริหาร

นายเอกรัตน์ กันทะเนตร

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

อำเภอ

ภูซาง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายอภิชาติ ดวงศรี

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ภูซาง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายนิพันธ์ จันทร์กิเสน

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ภูซาง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายจินดา ตาทิพย์

ประเภทสถานศึกษา

ประถมศึกษา

อำเภอ

ภูซาง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายอดุลย์ วรรณคำ

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ภูซาง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายวิจิตร สมศรีวัฒนา

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

อำเภอ

ภูซาง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายโสภณ นาปรัง

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

ภูซาง

อีเมล

[email protected]

ผู้บริหาร

นายปวรัศ วงศ์ใหญ่

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

อำเภอ

ภูซาง

อีเมล

[email protected]

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2