กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางกชพร คำวงษา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
นางสาวธนัญญา คำประเสริฐ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวพนิดา บุญยศยิ่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาววลิษา แสนอุ้ม
พนักงานราชการ นักจิตวิทยาประจำเขต
นายภาณุพงศ์ วิบูลย์บวรชัย
ลูกจ้าง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน

 (คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อเข้าไปดูไฟล์คู่มือฉบับเต็ม)

ส่งเสริม

วันที่ 19 เมษายน 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมาย นายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของ เด็กชายพชร สุวันโน และเด็กชายพชฎ สุวันโน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เนื่องจากบ้านพักอาศัยของนักเรียนและครอบครัวประสบอัคคีภัย ไฟฟ้าลัดวงจร ณ บ้านเลขที่ 15 ม.1 บ้านห้วยไคร้ ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา สามารถช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวได้ทางเลขบัญชี 305-2-36009-8 กสิกรไทยนาย บวรนันท์ นามราชา(บัญชีของคุณตานักเรียน)

วันที่ 19 เมษายน 256...

Read More
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2