วิชาศิลปะ ครูพลาเดช พินิจมนตรี ผู้ฝึกสอนและควบคุมวงโยธวาทิต

ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิชาศิลปะ

ครูพลาเดช พินิจมนตรี