โรงเรียนบ้านดอนมูล

ผู้บริหาร

นายวสัน ดาวศรประศาสน์

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

อำเภอ

จุน

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านจุน

ผู้บริหาร

นายมนตรี มณีวรรณ

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

จุน

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง

ผู้บริหาร

นายยศวัจน์ โพธิถิระพงศ์

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

จุน

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านร่องแมด

ผู้บริหาร

นายณัฐพงษ์ ชุมภู

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

จุน

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านสันหลวง

ผู้บริหาร

นางรุ่งอรุณศรี ถูกใจ

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

จุน

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ผู้บริหาร

นายเสน่ห์ สนิท

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

จุน

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว

ผู้บริหาร

นายประสิทธิ์ ชูศรีงาม

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

จุน

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย

ผู้บริหาร

นายณภัทร คะมณีวรรณ

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

จุน

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง

ผู้บริหาร

นายสุเทพ เครืออินทร์

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

อำเภอ

จุน

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง

ผู้บริหาร

นายอารีย์ ขรรค์ชัย

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

จุน

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านเวียงลอ

ผู้บริหาร

นายนภดล เขื่อนเป็ก

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

จุน

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม

ผู้บริหาร

นางสุรางค์ ตันกูล

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

จุน

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านน้ำจุน

ผู้บริหาร

นายสิงหา กาชัย

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

จุน

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านพวงพยอม

ผู้บริหาร

นายวรพล จ้าวประยูร

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

อำเภอ

จุน

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านสักลอ

ผู้บริหาร

นายชรินทร์ ธิวงค์

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

จุน

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านสักทุ่ง

ผู้บริหาร

นายอดิศร เทพเจริญ

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

อำเภอ

จุน

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)

ผู้บริหาร

นางลักษณา จันธิมา

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

อำเภอ

จุน

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)

ผู้บริหาร

นางวรนิษฐา คำยศ

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

จุน

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว

ผู้บริหาร

นางสาวเทวี ใจหมั้น

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

จุน

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านปงสนุก

ผู้บริหาร

นายเกรียงศักดิ์ เรืองนภารัตน์

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

อำเภอ

จุน

อีเมล

[email protected]

โรงเรียนบ้านยางขาม

ผู้บริหาร

นายปิยชาติ ธงสัตย์

ประเภทสถานศึกษา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

อำเภอ

จุน

อีเมล

[email protected]