ขั้นตอนการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนตัวอักษร G

1. รับสมัครนักเรียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
ตามข้อ 6 (4) หรือ (5) “การรับนักเรียนนักศึกษาในกรณีที่ไม่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษามาก่อน ให้สถานศึกษาเรียกหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งตามลำดับเพื่อนำมาลงหลักฐานการศึกษา ดังต่อไปนี้

(1) สูติบัตร
(2) กรณีไม่มีหลักฐานตามข้อ 1 ให้เรียกหนังสือรับรองการเกิด บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือหลักฐานที่ทางราชการจัดทำขึ้นในลักษณะเดียวกัน
(3) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) หรือ (2) ให้เรียกหลักฐานที่ทางราชการออกให้ หรือเอกสารตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ใช้ได้
(4) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) หรือ (2) และ (3) ให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือองค์กรเอกชน ทำบันทึกแจ้งประวัติบุคคล ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานที่จะนำมาลงหลักฐานทางการศึกษา
(5) ในกรณีที่ไม่มีบุคคล หรือองค์กรเอกชนตาม (4) ให้ซักถามประวัติบุคคลผู้มาสมัครเรียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำลงรายการบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้เป็นหลักฐานที่จะนำมาลงหลักฐานทางการศึกษา

ข้อ 7 ให้สถานศึกษาจัดเก็บสำเนาเอกสารหลักฐานตามข้อ 6 (1) (2) และ (3) ซึ่งได้รับรองความถูกต้องแล้ว ไว้เป็นหลักฐาน และคืนต้นฉบับแก่ผู้ปกครอง
สำหรับหลักฐานบันทึกแจ้งประวัติบุคคล ตามข้อ 6 (4) และ (5) ให้เก็บต้นฉบับไว้ที่สถานศึกษานั้น

 1. สถานศึกษานำหลักฐานการสมัครเข้าเรียน ตาม (4) – (5) ได้แก่ แบบบันทึกแจ้งประวัติบุคคล , หนังสือรับรองการมีตัวตนจากกำนันหรือ
  ผู้ใหญ่บ้าน โดยระบุว่ามีตัวตนอยู่ในบ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ ลักษณะการอยู่อาศัยอย่างไร เช่น นักเรียนเป็นบุคคลไร้สัญชาติ เข้ามาเรียน
  โดยอาศัยอยู่กับญาติ โดยมีบิดา-มารดาอยู่ประเทศพม่า และขอรับรองว่าเด็กมีตัวตนจริงในพื้นที่ โดยหนังสือรับรองนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการรับรอง
  การขอมีสถานะบุคคลแต่อย่างใด เป็นต้น , รูปภาพหน้าตรงของนักเรียน โดยสแกนเป็นไฟล์ เพื่อกรอกข้อมูลขอเลขรหัส G ในเว็บไซต์
  https://gcode.moe.go.th/ (พัฒนาโดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย) เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบของ
  สพป.พะเยา เขต 2 คือ กลุ่ม DLICT โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ตาม Facebook สพป.พะเยา เขต 2
 2. สถานศึกษานำเลข รหัส G ที่ได้จากระบบ GCode นำไปกรอกในระบบ DMC ของโรงเรียน
 3. ด้านการแก้ไขสถานะบุคคลของนักเรียนตัว G ขอให้สถานศึกษา ศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04006/ว 2813
  ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ระเบียบ และแนวปฏิบัติการจัดการศึกษานักเรียนไร้สัญชาติ

หนังสือสพฐ. ที่ศธ 04006/ว 2813 ลง 23 กรกฎาคม 2563
เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการจัดการศึกษานร.ตัว G

ระเบียบกระทรวง ศธ. ว่าด้วยหลักฐานในการรับนร.เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548

คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ.2560

ประกาศกระทรวง ศธ เรื่องการรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. 2562