วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมาย นางนพมาศ วรผาบ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2