วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมาย นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เป็นประธาน การประชุมทางไกล การประชุมชี้แจงโรงเรียนในการดำเนินการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2