วันที่ 15 กันยายน 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องเชิดชูเกียรติ ตามโครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2