วันที่ 13 กันยายน 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2) นายณรงค์ฤทธิ์ หอมนาน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนกำลัง เป็นผู้รับการประเมิน ณ โรงเรียนบ้านขุนกำลัง อ.ปง จ.พะเยา