วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองข้อมูลโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2