10 กุมภาพันธ์ 2567 นายภาณุพงษ์ ต๊ะอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควรดงมอบหมายนางรุ่งนภา อภิวงค์และนายรัชนาท ยะมงคล ครูโรงเรียนบ้านควรดงนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) และนายภาณุพงษ์ ต๊ะอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควรดง ปฏิบัติหน้าที่ ตัวแทนศูนย์สอบ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านดู่ คุณครูณิชาพร ใจเย็น ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการคุมสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านผาตั้ง