วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคล ที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2