อบรมครูผู้สอนระดับปฐมวัย”เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ(Project Approach)”

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ได้จัดอบรมครูผู้สอนระดับปฐมวัย”เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ(Project Approach)” โดยมี นางลักษณา จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) เป็นประธานเปิดการอบรม และมีวิทยากรนางปฤษณา ดำรงค์ชีพ นางนงคราญ ไชยวงศ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ร่วมให้ความรู้กับครูผู้สอนระดับปฐมวัยทั้งนี้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยจะได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป ณ ห้องประชุมบัวขาว โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2