นางอรทัย  ชินหาร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  ร่วมประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

14 ธันวาคม 2564 นางอรทัย  ชินหาร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  ร่วมประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับโรงเรียนทั่วไป

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2