DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

10 สิงหาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

10 สิงหาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

9 สิงหาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

5 สิงหาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

4 สิงหาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

1 สิงหาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

29 กรกฎาคม 2565

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ พลังของแผ่นดิน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เพื่อให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตาม รอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด […]

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

26 กรกฎาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

23 กรกฎาคม 2565

วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม ตามโครงการ นิทานจินตนาการจากชุมชน การพัฒนาครูสู่ผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้และความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้นิทานสองภาษาเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียน ภาษาอังกฤษและภาษาไทยของผู้เรียน โดยมีโรงเรียน ในสังกัด สพป. พะเยาเขต 2 เข้าร่วมโครงการจำนวน 5 โรง ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านน้ำมิน 2. โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์ ) 3. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 4. โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 5. โรงเรียนบ้านแฮะ

วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทย […]

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

23 กรกฎาคม 2565
1 2 13
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2