วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ได้เดินทางมาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักเรียนประจำพักนอนโรงเรียนบ้านปางถ้ำ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2 / 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ได้เดินทางมาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักเรียนประจำพักนอนโรงเรียนบ้านปางถ้ำ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2 / 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน